Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Samenstelling gemeenteraad


Om de 4 jaar kiezen de inwoners van de gemeente Zevenaar een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad van Zevenaar telt 27 raadsleden uit 10 fracties (partijen in de raad). De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Raadslid mevrouw Niebuur-Sluiter is de vicevoorzitter van de gemeenteraad.


Raadsleden


Bekijk via onderstaande link welke raadsleden er in de gemeenteraad zitten en hoe zij over bepaalde onderwerpen hebben gestemd


Alles over de gemeenteraad en commissies


Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken en overige documenten zoals moties, amendementen en raadsvragen, samenstelling van de gemeenteraad en de raadscommissies (wie is wie), taken, veelgestelde vragen (vraagbaak), besluiten en stemmingen en contactinformatie vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp. Of als u uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis. De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad. Het algemene e-mailadres van de raadsgriffie is griffie@zevenaar.nl.


Klik op onderstaande link voor de samenstelling en contactinformatie van de raadsgriffie


Alles over de gemeenteraad en commissies
Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, samenstelling, taken, veelgestelde vragen, besluiten en stemmingen, contactinformatie vindt u in het raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente.


Taken gemeenteraad


De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

 1. De bevolking van Zevenaar vertegenwoordigen. Raadsleden worden gekozen door de inwoners van een gemeente. Zij zijn daarmee de directe ‘vertegenwoordiging van het volk’. Raadsleden treden op namens de inwoners.
 2. De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente (kaders stellen). De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, het milieu, cultuur en recreatie.
 3. Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert.

Vergaderingen gemeenteraad


De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties. Twee weken voor de raadsvergadering vinden er op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond commissievergaderingen plaats. De raadscommissie Samenleving vergadert op dinsdagavond, de raadscommissie Ruimte op woensdagavond en de raadscommissie Middelen op donderdagavond. U kunt inspreken voorafgaand aan de commissievergaderingen. Ook vindt er één keer in de maand een informatieve raadsbijeenkomst plaats, die meestal openbaar is. Op de vergaderkalender staat wanneer de vergaderingen plaatsvinden en waarover vergaderd wordt. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken. De vergaderkalender kunt u raadplegen via onderstaande link.

Volg de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissievergaderingen live


Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de politieke beraden live volgen? Kijk dan naar de webuitzendingen op uw pc, smartphone of tablet via onderstaande link

Petitie
Een petitie is een lijst met handtekeningen van inwoners, die iemand op eigen initiatief kan aanbieden aan het bestuur. Met een petitie kunt u laten zien dat veel mensen het met u eens of oneens zijn over een bepaald onderwerp in de gemeente Zevenaar.
Voor informatie over het aanbieden van een petitie kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@zevenaar.nl.


Burgerinitiatief
Heeft u een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of stad? Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels in uw wijk? Of meer sportvoorzieningen in de stad? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Er gelden wel een paar spelregels:

 • U bent inwoner van Zevenaar.
 • U bent minimaal 16 jaar oud.
 • U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (dit geldt niet voor 16- en 17-jarigen).
 • U hebt voldoende handtekeningen verzameld: van minimaal 50 mensen.
 • Uw plan is niet al in de gemeenteraad behandeld, mag niet over privézaken gaan en mag niemand schade toebrengen.
 • Als uw plan op de agenda van de gemeenteraad staat, krijgt u een uitnodiging om uw plan toe te lichten. Wanneer de gemeenteraad een besluit over uw plan heeft genomen, krijgt u daarover een brief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@zevenaar.nl. Kijk bij "wie is wie" voor de contactgegevens.


Hoorzitting
Als de gemeenteraad meer informatie wil van inwoners of instellingen, kan hij een hoorzitting organiseren. Daar kunnen inwoners, instellingen of andere betrokkenen hun mening geven. Meestal worden zij persoonlijk uitgenodigd. De raadsleden kunnen vragen stellen en discussiëren
Wanneer de gemeenteraad een hoorzitting organiseert, vindt u dit in de raadskalender en in de Zevenaar Post.


Niet eens met besluit
Niet eens met een besluit dat de gemeenteraad heeft genomen? In sommige gevallen kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen. Klik voor meer informatie op onderstaande link.

Alles over de gemeenteraad en commissies


Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, raadsinformatiebrieven (brieven van het college van B&W aan de raad), ingekomen brieven, gestelde vragen en besluiten en stemmingen, vindt u in het raadsinformatiesysteem. Het raadsinformatiesysteem bestaat uit de vergaderstukken en de overige stukken. Alle vergaderstukken kunt u raadplegen in de "agenda". Alle overige stukken (ingekomen stukken raad, schriftelijke vragen, toezeggingen, raadsinformatiebrieven etc.) kunt u terugvinden bij de "overzichten". Klik op onderstaande link om het raadsinformatiesysteem te raadplegen.

De Rekenkamer


De Rekenkamer controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De commissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende taak. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Zevenaar. Dat wil zeggen: doet de gemeente de juiste dingen? Bereikt de gemeente wat ze wil bereiken? Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld en doet ze dat volgens de regels? De Rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. De Rekenkamer bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Ook neemt zij in haar adviezen geen standpunt in maar geeft zij mogelijkheden voor oplossingen aan.


Samenstelling
Bekijk via onderstaande link de samenstelling van de Rekenkamer.

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties. Twee weken voor de raadsvergadering vinden er op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond commissievergaderingen plaats. De raadscommissie Samenleving vergadert op dinsdagavond, de raadscommissie Ruimte op woensdagavond en de raadscommissie Middelen op donderdagavond. U kunt voorafgaande aan de commissievergaderingen inspreken, zie onderstaande link voor meer informatie. Ook vindt er één keer in de maand een informatieve raadsbijeenkomst plaats, die meestal openbaar is. Klik op onderstaande link voor meer informatie. Op de vergaderkalender staat wanneer de vergaderingen plaatsvinden en waarover vergaderd wordt. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.


Vergadering bezoeken


U bent van harte welkom om als toehoorder aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies, de gemeenteraad en de informatieve bijeenkomsten. Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door in te spreken bij een raadscommissie. Klik op onderstaande link voor meer informatie.


De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen ook online bekijken. Ga hiervoor naar www.zevenaar.nl/vergadering-live-volgen-terugkijken

De Auditcommissie


De Auditcommissie ondersteunt de raad in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden. In de Verordening op de Auditcommissie zijn de taken van de Auditcommissie opgenomen. Tot deze taken behoren o.a.:

 • de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol en het adviseren van de raad hierover
 • het onderhouden van contacten tussen de gemeenteraad en de accountant
 • de gemeenteraad adviseren over het wel of niet vaststellen van de jaarrekening
 • een overlegplatform te zijn voor verbeteringen in de PenC cyclus en de bijbehorende documenten

Samenstelling
Bekijk via onderstaande link de samenstelling van de Auditcommissie

Uw invloed
Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

 • Inspreken
  U kunt voorafgaand aan een commissievergadering inspreken om aandacht te vragen voor een idee, een probleem of om uw wensen aan de raad kenbaar te maken. U kunt zich hiervoor aanmelden via griffie@zevenaar.nl. Lees via onderstaande link meer informatie over inspreken.
 • Brief aan de raad
  Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht aan van de raad brengen? Stuur dan een bericht naar de griffie. Dit kan per mail of per post.
  Mail: griffie@zevenaar.nl;
  Post: Gemeente Zevenaar, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 10, 6900 AA ZEVENAAR
  We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad op internet. Uw persoonsgegevens worden verborgen. Uw brief wordt als mededeling aan de raad voorgelegd of doorgezet naar het college voor beantwoording.
 • Petitie
  Een petitie is een lijst met handtekeningen van inwoners, die iemand op eigen initiatief kan aanbieden aan het bestuur.
 • Burgerinitiatief
  Heeft u een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of stad? Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels in uw wijk? Of meer sportvoorzieningen in de stad? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen.

Via de vraagbaak op deze website kunt u lezen hoe u een petitie of burgerinitiatief moet indienen.

 • Contact met raadslid of fractie
  Wilt u direct contact opnemen met een raadslid of met de fractie? Dat kan. Kijk bij "wie is wie" voor de contactinformatie.
 • Hoorzitting
  Als de gemeenteraad meer informatie wil van inwoners of instellingen, kan hij een hoorzitting organiseren.

Een raadscommissie behandelt onderwerpen inhoudelijk voor. Besluitvorming vindt vervolgens plaats in de gemeenteraad. Inwoners of verenigingen kunnen op agendapunten inspreken voorafgaand aan een commissievergadering. De voorzitter van een raadscommissie is een gemeenteraadslid. In de commissie nemen raadsleden en een aantal door de fracties voorgedragen niet-raadsleden (commissieleden) plaats.


De raadscommissies:

 • Commissie Middelen
 • Commissie Ruimte
 • Commissie Samenleving

Via onderstaande link komt u bij de diverse raadscommissies (wie is wie)


Alles over de gemeenteraad en commissies


Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, raadsinformatiebrieven (brieven van het college van B&W aan de raad), ingekomen brieven, gestelde vragen en besluiten en stemmingen, vindt u in het raadsinformatiesysteem.